Textové funkce

Len(řetězec)
Vrací číslo, které udává délku textového řetězce ve znacích.

a = Len (“Pokus“) ´a=5 

Př. Vytvořte program, který zjistí délku zadaného řetězce.

Sub lenS()
Dim Cislo As String
Cislo = InputBox("Zadej řetězec.")
MsgBox (Len(CISLO))
End Sub

UCase(řetězec)
Funkce funkce vrací řetězce změněné tak, že jsou všechna písmena velká.

a=UCase (“ahoj“) ´“AHOJ“

LCase(řetězec)
Funkce funkce vrací řetězce změněné tak, že jsou všechna písmena malá.

a=LCase(“AHOJ“) ´“ahoj“

Left (řetězec,počet)
Vrátí část řetězce, která začíná prvním znakem původního řetězce a má délku určenou parametrem počet.

a = Left („Visual Basic“, 6) ´a=“Visual“

Right(řetězec,počet)
Vrátí část řetězce, která začíná posledním znakem původního řetězce a má délku určenou parametrem počet.

b=Right („Visual Basic“, 5) ´b=“Basic“

Mid(řetězec, počátek, [počet])
Vrátí část řetězce, která začíná znakem původního řetězce, který je určen parametrem počátek a má délku určenou parametrem počet. Není-li parametr počet zadán, pak funkce vrátí část řetězce, jež začíná znakem původního řetězce, který je určen parametrem počátek a končí posledním znakem původního řetězce.

a= Mid („Visual Basic“, 4, 5) ´a=“ual B“
a= Mid („Visual Basic“, 4) ´a=“ual Basic“

Př. Vytvořte program, který načte text. Program změní text tak, aby první a poslední písmeno bylko velké a ostatní malé

Varianta1 v postupných krocích

Sub prvniPosledniVelke1()
Dim slovo As String, prvni As String, posledni As String, stred As String, vystup As String

slovo = InputBox("slovo")

prvni = Left(slovo, 1)
prvni = UCase(prvni)

stred = Mid(slovo, 2, Len(slovo) - 2)
stred = LCase(stred)

posledni = Right(slovo, 1)
posledni = UCase(posledni)

vystup = prvni & stred & posledni
MsgBox vystup
End Sub

Varianta2 řešení na jednom řádku

Sub prvniPosledniVelke2()
Dim slovo As String
slovo = InputBox("slovo")

slovo = UCase(Left(slovo, 1)) & LCase(Mid(slovo, 2, Len(slovo) - 2)) & UCase(Right(slovo, 1))

MsgBox slovo
End Sub

InStr([počátek], řetězec, vyhledat, [rozlišovat velikost písma])
Vrátí pozici, na které se v řetězci nachází hledaný znak či skupina znaků. První parametr představuje pozici v prohledávaném řetězci, od níž funkce začíná hledat. Pokud hledáme od začátku, buď parametr neuvedeme, nebo zadáme jedničku ( ne nulu). Druhý parametr je prohledávaný řetězec. Třetí parametr obsahuje hledaný text.
Volitelný čtvrtý parametr určuje, zda se bere ohled na velikost písma (vbBinaryCompare) nebo nebere (vbTextCompare). Pokud není čtvrtý parametr uveden, pak se bere ohled na velikost písma.

a = InStr("ahoj", "d")  ´a=0
a = InStr("ahoj", "h")  ´a=2
a = InStr(1, "ahoj", "h")  ´a=2
a = InStr(4, "ahoj ahoj", "o")  ´a=8
a = InStr("ahoj ahOj", "O", vbBinaryCompare)  ´a=8
a = InStr("ahoj ahOj", "O", (vbTextCompare)  ´a=3