Datové typy

Datový typ určuje množinu přípustných hodnot . Ve VBA jsou tyto základní skupiny datových typů:

Celočíselné datové typy

Slouží k uložení pouze celočíselných hodnot. Použijeme je tedy v případě, jsme-li si jisti, že hodnota, kterou budeme potřebovat uložit, bude vždy celé číslo. Jsou tři typy: Byte, Integer a Long.

Neceločíselné datové typy

Slouží k uložení neceločíselných hodnot. Uvedeme si tři typy: Single, Double a Currency.

Single

Numerický datový typ Single reprezentuje číselné hodnoty v pohyblivé řadové čárce jednoduché přesnosti.
Zabírající nejvýše čtyři bajty.

Double

Reálné kladné číslo s plovoucí čárkou zabírající nejvýše osm bajtů.
Nabízí dvojnásobnou přesnost oproti Single a větší rozsah.
Není-li v programu nutno šetřit místo v paměti, pak se doporučuje použít tento typ.

Currency

Reálné číslo se čtyřmi desetinnými místy.
Hodnoty tohoto typu tedy mohou mít 15 desetinných míst před desetinou čárkou a 4 desetinná místa za desetinnou čárkou.
Zabírající nejvíce osm bajtů.

Řetězcový typ String

Používáme jej k uložení řetězců. Za řetězec považujeme text, který může obsahovat libovolné alfanumerické i speciální znaky (operátory, lomítka, uvozovky..). Řetězec je uzavřen do uvozovek.

Dim slovo as string, vyraz as string
slovo = “Ahoj“
vyraz = "a = b + c"

Logický typ Boolean

Datový typ Boolean slouží k uchování dvou stavových logických hodnot. První je hodnota pravdivá (True), druhá hodnota nepravdivá (False). Obě konstanty True a False jsou rezervovanými slovy a jsou definovány z typu Integer. V paměti zabírají velikost 2 bajtů. Lze používat podobně jako ostatní celočíselné datové typy. Mohou se jim přiřazovat obecné celočíselné hodnoty v rozsahu typu Integer a mohou vystupovat v číselných výrazech. Jejich hlavním významem je však uchování logické hodnoty.

Dim b as boolean, a as boolean 
a = False
b=a

Date

Datový typ Date je určen k uchování údajů o datu a času. Hodnoty vyjadřující datum se ukládají jako osmi bajtová čísla v pohyblivé řadové čárce. Lze jimi vyjádřit datum od 1. ledna roku 100 až 31. prosince roku 9999. Časové údaje lze ukládat v rozsahu 00:00:00 až 23:59:59.

Variant

Datový typ Variant je specifikem Visual Basicu a představuje obecný datový typ, který může obsahovat libovolný ze základních datových typů. Pokud nebyl u proměnné stanoven datový typ nějakým jiným způsobem (např. příkazem Dim), je taková proměnná vždy typu Variant.
Proměnná tohoto typu může dynamicky měnit svůj datový typ.

Konverzní funkce

Konverzní funkce se používají se k převodu hodnot mezi datovými typy.
Str(výraz) Převede výraz (číslo) na řetězec (String). Pokud je vstupní výraz kladný, začíná návratová hodnota mezerou. Pokud je vstupní výraz záporný, začíná návratová hodnota znakem "-".
Val(řetězec) Převádí řetězec na číslo.