Operátory

Výraz - jakákoliv kombinace klíčových slov, proměnných, konstant a operátorů, jejímž výsledkem je číslo, text, logická hodnota nebo hodnota.

3 + 5 ´numerický výraz
a < j  ´srovnání dvou hodnot, výsledkem je logická hodnota b  
e < (a * c)
x

Operand – jakékoliv objekty, proměnné či hodnoty.

Operátor – určuje druh operace, která bude ve výrazu provedena nad operandy.

Unární operátory

Vyžadují jeden operand, který se většinou píše za operátorem. Ve VB jsou dva unární operátory.

Binární operátory

Vyžadují dva operandy. Ve VB, jsou kromě 2 unárních, všechny operátory binární.

Aritmetické operátory

 -,+,*  sčítání, odčítání, násobení 

  /   dělení
     10/3=3.333333


 \    celočíselné dělení, výsledek je celé číslo
     10 \ 3 = 3

 mod   zbytek po celočíselném dělení
     10 mod 3 = 1

Relační operátory

 =,<>,<,>,<=,>=
Podmínka, že x leží v intervalu (a,b), tedy matematicky a<x<b se zapisuje (a<x) and (x<b). Závorky nejsou nutné.
-3.6 > -10
“C“ < “D“
“BC“ < “ABC“   ASCII znaku A je menší než ASCII znaku B
“BC“ > “BCD“   první dva znaky jsou shodné, ale druhý řetězec je delší

Řetězcové operátory

 & Spojuje do jednoho řetězce dva operandy, které nemusí být řetězcového typu. Před vlastní operací se operandy převedou na řetězcový typ. 
  Např.: 
  i=20 
  ret=“Cena je “ & i & “ korun.“ 

 + Spojuje do jednoho řetězce dva operandy, které musí být řetězcového typu.
  Např.:
  i=20 
  ret=“Cena je “ + str(i) + “ korun“ ' protože operátor zřetězení + vyžaduje operandy řetězcového typu. 

Logické (bitové) operátory

Používají se v logických výrazech, které se uplatňují zejména při tvorbě podmínek a cyklů.

Priorita operátorů

Jednotlivé operátory se podle priority dělí do čtyř skupin, jejichž pořadí priorit je následující:

Pokud není pořadí provádění operací určeno jejich prioritami ani závorkami, řídí se pravidlem, že se operace provádějí zleva doprava.