Cyklus For

Syntaxe příkazu

For proměnná = začátek To konec [Step krok]
  [příkazy]
Next proměnná 

For .. To přestavuje cyklus s předem daným počtem opakování. Je dána proměnná cyklu (parametr cyklu), které je před provedením cyklu přiřazena počáteční hodnota začátek, což může být libovolný číselný výraz. Před každým provedením cyklu se nejprve porovná hodnota proměnné cyklu s číselným výrazem konec.
Klíčové slovo Step je nepovinné. Určuje, jaká hodnota bude po skončení příkazem Next přičtena ke stávající hodnotě proměnné cyklu. Pokud není klíčové slovo Step uvedeno, pak je jeho hodnota 1.

Jako parametr příkazu Next je uveden identifikátor proměnné cyklu.

For i = 1 To n
  příkazy
Next i

V tomto případě je identifikátorem proměnné i. Používání identifikátoru u příkazu Next je nepovinné avšak při používání více cyklů For nezbytné. Při použití více příkazů For končících bezprostředně za sebou je lze ukončit jedním příkazem Next s uvedením všech identifikátorů proměnných cyklů ve správném pořadí.

Př. Vypište čísla od 1 do 5, čísla budou oddělena čárkou.

For i = 1 To 5
    v = v & i & ", "
Next i

Př. Vypište čísla od 5 do 1, čísla budou oddělena čárkou.

For i = 5 To 1 Step -1
    v = v & i & ", "
Next i

Generování náhodných čísel

Pro generování náhodných čísel používáme funkci Rnd(). Tato funkce generuje náhodná desetinná čísla v intervalu <0;1).
Pokud chceme vygenerování číslo v intervalu(DolniMez; HorniMez), pakpoužijeme následující vztah. cislo = Int(Rnd()*(HorniMez-DolniMez+1))+DolniMez
Před generováním čísel inicializujeme generátor náhodných čísel příkazem Randomize.

Př. Vygenerujte 3 čísla od 1 do 5.

 
Randomize 
For i = 1 To 3 
  MsgBox Str(Int(Rnd() *5) + 1) 
Next A